This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Istnienie prawa podmiotowego jako przesłanka

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2003 r. sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w P.T. stwierdził, iż spadek po matce powódki A.C. na podstawie testamentu notarialnego z 12 grudnia 1993 r. nabyła M.W. w całości. Apelacja wniesiona przez uczestniczkę S.B. od tego postanowienia została oddalona postanowieniem Sądu Okręgowego w P.T. z dnia 19 maja 2003 r. sygn. akt II Ca 262/03. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 16 grudnia 2003 r. sygn. akt II CK 374/03 odmówił przyjęcia do rozpoznania kasacji wniesionej przez uczestniczkę od postanowienia Sądu Okręgowego w P.T. z 19 maja 2003 r.opinie o łódzkich adwokatachSąd Okręgowy, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 2 października 2008 r. uchylił w całości nakaz zapłaty z dnia 9 stycznia 2007 r. (sygn. akt I Nc 1006/06) i oddalił powództwo, zasądzając solidarnie na rzecz pozwanych kwotę 20.600 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu. Po uzupełnieniu postępowania dowodowego, na podstawie którego ustalono zakres wierzytelności Agencji w stosunku do upadłej spółki, oraz zakres zaspokojonych przed upadłością należności, jak również szacowaną wartość aktywów masy upadłości, Sąd I instancji stanął na stanowisku że mimo ciążącego na niej obowiązku, strona powodowa nie wykazała dostatecznej inicjatywy dowodowej w zakresie wykazania wysokości poniesionej przez powodową Agencję szkody, oraz istnienia między działaniem pozwanych a szkodą adekwatnego związku przyczynowego.polecani adwokaci z ŁodziWartość 1m2 p.u. wycenianej nieruchomości - budynku mieszkalnego jednorodzinnego stanowi 3.923 zł i jest adekwatna do charakteru rynku lokalnego nieruchomości, odzwierciedla ceny jakie na nim występują w okresie badania cen, biorąc pod uwagę cechy - atrybuty nieruchomości, preferencje nabywców oraz obecny stan rynku lokalnego. W procesie szacowania uwzględniono uwarunkowania mające wpływ na wartość nieruchomości. Otrzymany wynik określa najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania przy sprzedaży przedmiotowego prawa na wolnym rynku.

Na uwzględnienie nie zasługuje zawarty w apelacji wniosek o przyznanie od Skarbu Państw na rzecz pełnomocnika wnioskodawcy kosztów procesu z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika. Przede wszystkim zważyć należy, że przepisy KPK zawierają własną regulację dotyczącą kosztów postępowania w procesie karnym, a zatem nie jest dopuszczalne stosowanie przepisów procedury cywilnej w tym zakresie. W postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uregulowanym przepisami rozdziału 58 KPK będzie miał więc zastosowanie art. 620 KPK, a co za tym idzie wnioskodawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek wydatków, w tym poniesionych w związku z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru - i to niezależnie od treści zapadłego w sprawie orzeczenia (np. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt II AKa 357/07). zobaczW ocenie Sądu natomiast, dla zniweczenia skuteczności odstąpienia od umowy konieczne byłoby zaoferowanie szybkiej wizyty ekipy remontowo-budowlanej, która usunęłaby zawilgocenia i zagrzybienia, wykonując wszelkie konieczne prace, z jednoczesnym zapewnieniem, że pozwani pokryją związane z tym koszty i prośbą o wskazanie terminu, w którym powodowie udostępnią w tym celu nieruchomość. Taka oferta stanowiłoby realne spełnienie obowiązku pozwanych, takiej jednak nie przedstawiono - poza wspomnianą wyżej propozycją z pisma z dnia 25.06.2014 r. (pismo k. 56, zezn. śwd. D. B. za adnot. k. 251v), która mogła jednak równie dobrze stanowić punkt wyjścia do dalszych negocjacji.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter